viegli.lv noteikumi

Foto » Video


1. Foto/video failus jāievieto Foto galerijā.


2. Lai ievietotu foto/video failus, ir jāreģistrējas kā portāla www.viegli.lv (turpmāk - viegli.lv) lietotājam.


3. Ievietojamajiem foto/video failu formātiem un lielumiem nav noteikti ierobežojumi.


4. Pieļaujamais foto faila lielums - līdz 2 MB, video faila lielums ir 2 MB. Lielāka formāta darbi var netikt ielādēti! Foto/video failus līdz 10 MB, ievietošanai Foto galerijā, var nosūtīt portāla administrācijai uz e - pastu viegli@viegli.lv

5. Video faili pie ievietošanas galerijās tiek konvertēti uz vienu formātu, lai būtu iespējams tos apskatīt jebkurā pārlūkprogrammā, jebkurā operētājsistēmā.

6. Nedrīkst ievietot autortiesību, blakustiesību vai citu tiesību aizsargātus materiālus, ja vien materiālu ievietotājs nav šo tiesību īpašnieks vai arī viņam ir piešķirtas tiesības šos materiālus izplatīt.

7. Ievietojot foto/video failus, materiālu ievietotājs piekrīt, ka tie būs pieejami visiem portāla apmeklētājiem. Viegli.lv negarantē, ka tehniski ievietotais foto/video fails netiks lejuplādēts un izmantots ārpus viegli.lv. Ievietojot foto/video failus, ievietotājs uzņemas pilnu atbildību par tā satura atbilstību viegli.lv noteikumiem un valsts likumdošanai. Materiāla ievietotājs viegli.lv ar materiāla ievietošanas faktu apstiprina, ka tas ir ievietotā materiāla autors vai ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot materiālus. Materiālus aizliegts ievietot reklāmas vai komerciālā nolūkā.Viegli.lv lietotājs, kurš materiālus ievietojis, atbild par materiālos attēloto personu pretenzijām par materiālu ievietošanu un pretenzijām saistībā ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem.


8. Viegli.lv aizliegts ievietot:

Aizlieguma pārkāpējiem tiks bloķēta piekļuve viegli.lv.

Foto/video faili portālā www.viegli.lv jāievieto  foto/video lapā - ,,Fotogalerija". Iesūtītajam foto/video failam papildus jāpievieno literārā darba nosaukums, pēc vēlēšanās -  īss tā satura apraksts, foto/video nosaukums.

Foto/video materiālu lietošanas kārtība notiek saskaņā ar LR autortiesību likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem un sistēmas drošības un aizsardzības pasākumiem.


Darbu iesūtīšana publicēšanai.

Lai iesūtītu darbus (stāsti, dzejoļi, romāni u.c.) publicēšanai viegli.lv., tiem jāatbilst šādām prasībām:


Iesūtītie darbi tiks izskatīti 60 kalendāro dienu laikā un darba iesūtītājam tiks nosūtīts piedāvājums un nosacījumi darba publicēšanai viegli.lv vai publicēšanas atteikums.


Maksas darbu pasūtīšana.

Lai saņemtu pilnu izvēlētā maksas darba tekstu, nosūtiet pieprasījumu uz e-pastu: viegli@viegli.lv un nomaksājiet pie darba norādīto cenu (SIA Keltrik, reģ.nr. 40103215383, konta nr. LV11HABA0551024485626). 3(trīs) kalendāro dienu laikā uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīts pilns izvēlētā darba teksts.

 


Vispārīgie lietošanas noteikumi.

    1. Portāls www.viegli.lv (turpmāk - viegli.lv) ir plašam sabiedrības lokam paredzēta literāro darbu virtuāla izdevniecība, bibliotēka un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē SIA „Keltrik”.

    2. Viegli.lv lietošanas noteikumi nosaka viegli.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

    3. Viegli.lv piedāvā visiem interneta lietotājiem iespēju:


4. Piekļūšana viegli.lv iespējama divos veidos - publiska un autorizēta.

5. Autorizēta piekļūšana notiek, identificējot sevi ar lietotāja vārdu (niku), e-pasta adresi un paroli, kas bez pakalpojumiem un iespējām, kas ir pieejami pārējiem nereģistrētiem interneta lietotājiem, dod iespēju ievietot viegli.lv savus foto/video failus. Reģistrēties kā viegli.lv lietotājam varat šeit. Visi reģistrētie viegli.lv lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

6. Viegli.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savus reģistrācijas datus.

7. Aizliegts reģistrēt lietotāju vārdus, kas satur:

8. Publiskā piekļūšana ir anonīma – viegli.lv pieejams ikvienam, neidentificējot sevi ar lietotāja vārdu, e-pasta adresi un paroli, un tā dod iespēju lasīt bezmaksas piekļuves darbus un/vai to daļas, ievietot komentārus, skatīties bezmaksas video/foto failus.

9. Viegli.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram viegli.lv lietotājam, neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav viegli.lv reģistrētais lietotājs.

10. Viegli.lv patur tiesības jebkurā laikā jebkuram lietotājam ierobežot pieeju portālam, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma likvidēt vai mainīt visu viegli.lv esošo informāciju.

11. Viegli.lv esošie darbi, t.sk. foto/video faili, ir uzskatāmi par to autoru oriģināldarbiem, un uz tiem attiecas LR autortiesību likums.
Ievietojot foto/video viegli.lv, lietotājs nodod tiesības viegli.lv šos materiālus izmantot modificēt, pārpublicēt, izplatīt, publicēt un prezentēt šos datus viegli.lv ietvaros un viegli.lv prezentācijas un reklāmas materiālos. Jebkura viegli.lv publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez  viegli.lv atļaujas.

12. Viegli.lv esošo materiālu (darbu, diskusiju tekstu, komentāru, fotogrāfiju, video u.c.) kopēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publicēšana jebkurā veidā bez iepriekšējas rakstiskas viegli.lv administrācijas atļaujas ir aizliegta. Lietotājiem ir atļauts pārkopēt šos materiālus uz sava datora tikai personiskām un nekomerciālām vajadzībām, ar noteikumu, ka tiek ievērotas autortiesības un īpašumtiesības. Jebkuru viegli.lv ietverto materiālu grozīšana, vai izmantošana citiem mērķiem nekā noteikts šajos noteikumos, ir viegli.lv autortiesību un īpašuma tiesību pārkāpums. Komerciāla rakstura aktivitātes viegli.lv ir atļautas tikai ar viegli.lv administrācijas saskaņojumu.

13. Lietotājs nedrīkst viegli.lv esošo informāciju:

kā arī ievietot informāciju:

14. Viegli.lv lietotājs piekrīt, ka viegli.lv piedāvā iegādāties portālā ievietotos foto/video failus citām personām personīgām vajadzībām, par ko viegli.lv lietotājs atlīdzību nesaņem.

15. Viegli.lv nav atbildīgs par citu mājas lapu/portālu saturu, kuras piesaistītas viegli.lv. Ar šo lapu/portālu apmeklējumu saistītais risks jāuzņemas lietotājam.

16. Viegli.lv nenes nekādu atbildību par portālā www.viegli.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kas ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā; nav atbildīgs par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja ievietotajam datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta bez papildus garantijām no viegli.lv. Viegli.lv nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri viegli.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

17. Viegli.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu viegli.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret viegli.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.

18. Izmantojot viegli.lv jūs piekrītat, ka:

19. Viegli.lv, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt viegli.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.

20. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz viegli.lv pieder tikai un vienīgi viegli.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti viegli.lv.

21. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp viegli.lv un viegli.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.