Lai saņemtu pilnu izvēlētā maksas darba tekstu, nosūtiet pieprasījumu uz e-pastu: viegli@viegli.lv un nomaksājiet pie darba norādīto cenu (SIA Keltrik, reģ.nr. 40103215383, konta nr. LV11HABA0551024485626). 3(trīs) kalendāro dienu laikā uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīts pilns izvēlētā darba teksts.

  • 6 ciparu kods, kuru saņēmāt, pēc pieprasījuma: