Princese iznāca – tik daiļa, tik daiļa. Sulainis aizveda to uz kuģi, bet princese noturēja jauno valdnieku par kuģa puisi, tādēļ ka tam bija vienkāršs mētelis mugurā. Nu sadeva dārgas lietas daiļajai princesei. Šī priecājās par dārgumiem un palīdzēja tos jūras malā čupā kraut. Bet sulainis bija citu ko nodomājis. Līdzko princese beidzamo reizi domāja zemē kāpt, te sulainis ātri palaida kuģi vaļā un aizbrauca ar daiļo princesi jūrā, pamezdams dārgumus princeses tēvam uz jūras krasta.
Princese, to redzēdama, sāka baiļoties, bet tagad jaunais valdnieks novilka mēteli un parādījās valdnieka spožumā, laipni sacīdams: „Ko baiļojies, meitiņ, esmu jauns valdnieks bez līgavas, braucu tev pakaļ. Mums lemts mūžu kopā nodzīvot.”
Pēc dienas vidus princeses tēvs pamanīja, kas noticis. Ātri tas apķērās un pasauca visus pasaules palīgus sev palīgā. Bet jūra plata un dziļa; palīgi tādēļ ar spēku nevarēja palīdzēt, tiem bija jāķeras pie gudrības.
Jaunais valdnieks ar savu līgavu drīzi jau nāca pret mājām; sulainis jau skatījās, vai nevarēs malu saredzēt. Te, kur gadījušies, kur nē – atlaidās divi kraukļi un, nosēzdamies uz kuģa masta, sāka sarunāties. Tas pirmais sacīja: „Redz, kur ved daiļo princesi!”
„Lai ved, lai, viņa sieva tā tomēr nebūs,” otrs atbildēja.
„Kādēļ ta lai nebūtu?”
„Jā, redzi, līdzko tie malā izkāps, tad atskries slaiks zirgs jaunajam pārim pretim. Valdnieks tūliņ gribēs zirgam mugurā kāpt, bet līdzko uzkāps – zirgs viesuļa ātrumā aiznesīs jātnieku diezin kur. Tomēr, ja tas tik zinātu, tad gan varētu izlīdzēties. Apakš segliem ir šautra, ja valdnieks ar šautru zirgu nodurtu, tad ļaunums nenotiktu.”
„Kad tevi izčibētu! Būtu jāpateic viņam.”
„To nedari, jo kas to dzird un valdniekam pateic, tam jāpaliek no pirkstu galiem līdz ceļiem par akmeni.”
„Rauj tad viņu vilks! Neteikšu vis.”
Kraukļi domāja, ka viņu valodu neviens nesapratīs, bet sulainis, gudrs vīrs būdams, visu noklausījās, visu saprata. Viņš nodomāja savā prātā: „Kam man savam valdniekam jāteic, ko esmu dzirdējis? Labāk darīšu tā, līdzko zirgs atskries, izraušu šautru un noduršu zirgu.”
Pēc kāda brīža kraukļi atkal sāka sarunāties. Tas viens teica: „Ko var zināt, varbūt, ka jaunais valdnieks pats šautru atrod un zirgu nodur.”
„Vai domā gan, ka tad tas jau glābts? Tam vēl cita liga priekšā. Līdzko ieies pilī, tad tas ieraudzīs sidraba bļodā zīda kreklu. Šo kreklu viņš tūliņ vēlēsies mugurā vilkt, bet to darot tas sadegs zilās liesmās. Tomēr, ja valdnieks sajēgtos kreklu ugunī iesviest, tad viss būtu labi. Bet ja kāds to valodu būtu dzirdējis, un valdniekam pateiktu, tam jāpaliek līdz sirdij par akmeni.”
„Bet ja valdniekam pašam iesistos prātā kreklu sadedzināt, kā tad?”
„Ir tad tas līgavas nedabūtu. Tam gadītos vēl cits kas ceļā, proti: kāzas svinēdams tas ietu ar līgavu dancot, bet līdzko pirmo soli spers, tā līgava kritīs un būs pagalam. Bet ja tūliņ iedurtu ar zobenu tai trīs brūces un izsūktu no brūcēm nelāgās asinis, tad līgava atdzīvotos. Tomēr, kas šo valodu būtu dzirdējis un valdniekam pateiktu, tādam tad jāpaliek viscaur par akmeni.”
Kraukļi domāja, ka viņu valodu neviens nesapratīs, bet sulainis, gudrs vīrs būdams, visu noklausījās, visu saprata. Viņš nodomāja: „Kam man savam valdniekam jāteic, ko esmu dzirdējis? Labāk darīšu tā: kreklu tūliņ iesviedīšu ugunī un līgavai pasteigšos asinis izsūkt.”
Pa to starpu bija sasniegta jūras mala. Kraukļi nozuda. Nu visi kāpa no kuģa zemē. Bet tai pašā acumirklī ataulekšoja slaiks zirgs. Valdniekam tūliņ patikās tam mugurā kāpt, bet sulainis izrāva no seglu apakšas šautru un nodūra zirgu.
Pārgāja pilī. Priekšistabā bija nolikts sidraba trauks un traukā stāvēja grezns zīda krekls. Valdnieks tūliņ gribēja kreklu vilkt mugurā, bet sulainis pakampa kreklu un iesvieda to ugunī.
Pienāca kāzu diena. Valdnieks gāja ar savu līgavu dancot. Bet piepeši līgava pakrita un bija pagalam. To redzēdams, sulainis paķēra zobenu, iedūra trīs brūces līgavas delnā un izsūca nelāgās asinis. Bet sulainis vēl nebija beidzis sūkt, te valdniekam uznāca dusmas. Viņš atrāva sulaini
Lappuses:
123456789
 
© 2020 vieglifantazet.lv | www.viegli.lv | www.vieglicelot.lv | www.vieglistilot.lv
Top.LV